Phòng Khám A

Kỳ thị HIV là gì?

Dealing with Stigma and Discrimination

Sự kỳ thị liên quan đến HIV đề cập đến niềm tin, cảm giác và thái độ tiêu cực đối với người nhiễm HIV, gia đình họ, những người làm việc với họ (các nhà cung cấp dịch vụ HIV) và các thành viên của các nhóm bị ảnh hưởng nặng nề bởi HIV, như người đồng tính nam và lưỡng tính , người vô gia cư, thanh niên đường phố và những người mắc bệnh tâm thần.

Phân biệt đối xử HIV là gì?

Phân biệt đối xử HIV đề cập đến sự đối xử bất công của một người nào đó dựa trên tình trạng HIV thực sự hoặc được nhận thức của họ. Phân biệt đối xử cũng có thể ảnh hưởng đến gia đình và bạn bè và những người chăm sóc người nhiễm HIV. Sự phân biệt đối xử với HIV thường được thúc đẩy bởi những “huyền thoại” về lây truyền HIV và những thành kiến tồn tại từ trước đối với một số nhóm nhất định, một số hành vi tình dục, sử dụng ma túy và sợ bệnh tật và tử vong. Phân biệt đối xử có thể được thể chế hóa thông qua luật pháp, chính sách và thực tiễn.

Những dịch vụ hỗ trợ nào dành cho người nhiễm HIV?

Biết quyền lợi của bạn. Bạn có quyền như các bệnh nhân khác trong hệ thống y tế. Những quyền này bao gồm an toàn, chăm sóc y tế có chất lượng và bảo mật.